O ZAHRADĚ Zahrada je poměrně malá, má 1360m², ale zelení funkčně i opticky navazuje z jižní strany na sousední lesík a park s dětským hřištěm. Zde je i vstup do zahrady s bránou a informační nástěnkou. Intimita místa je dána i ochran-
ným šestimetrovým převýšením frekventované ulice Srbská ze západní strany. Také severní stranu zahrady rámuje svah, který ji odděluje pocitově od okolních domů. Svahy jsou porostlé stromy, jimž vévodí mohutný smrk mimořádných genetických kvalit, pro které byl vyhlášen za památný strom. Jeho rozsáhlé ochranné pásmo (350 m²) je součástí zahrady. Je v péči Odboru životního prostředí města Brna. Lesnická fakulta MZLU zde bdí nad přirozenou reprodukcí jeho semenáčků. OŽP a fakulta je také metodickým a odborným poradcem našeho občanského sdružení.

Strom i celý prostor zahrady je hnízdištěm mnoha ptáků. V zahradě žijí i další živočichové, např. ježci, ještěrky, různí brouci a v nově založeném jezírku i vodní živoči- chové v symbióze s rostlinami. Také bylinné patro zahrady je velmi rozmanité. Místo má vysokou hladinu spodní vody (v hloubce 3,5 m je vodonosná štěrkopísková vrstva), což je pro vegetaci příznivé. Příroda nám zde štědře nabídla velmi mnoho.


Zákoutí s jezírkem.


Pohled na jarní zahradu.


A když přijde opravdová zima...


Je jasné, že do takového místa člověk musí zasahovat citlivě, s vděčností a pokorou. Zahrada je pro veřejnost konkrétní živou inspirací kooperace různých životních forem. Proto také před většími zásahy do prostoru pou- žíváme metodu komunitního plánování, která rozvíjí tvo- řivost, aktivitu i odpovědnost občanů. Chtěli jsme, aby zahrada přijala nás lidi a hlavně naše děti i všechny, kteří potřebují živou a vitální přírodu k regeneraci sil i k inspi- raci pro svůj život. Zatím se daří tuto vizi naplňovat.

Zahrada je přirozeně rozčleněna na několik funkčních ploch, které využíváme k neformálním i organizovaným setkáváním různých skupin obyvatel. Cvičná louka slouží pohybovým aktivitám. V rámci Brněnských dnů pro zdraví zde pravidelně probíhají cvičení např. jóga, tai - chi, či - kung, břišní tance. Některá z těchto cvičení i jako opako- vané letní výukové kurzy. Na této louce se odehrávají i hry a akce dětí. Také společná setkání rodičů, prarodičů a dětí u ohniště spojená s opékáním špekáčků, zpěvem a povídáním. Zde probíhají i akce Klubu M + M (maminky a miminka).

Rozárium a pěstitelský záhonek pomáhaly založit děti okolních mateřských škol. Každá třída zde má zasazen svůj růžový keř označený cedulkou. Při svých návštěvách zahrady mohou děti sledovat růst rostlin a proměny zahrady v průběhu roku.


Přehledný plánek zahrady


A tady ten plánek vzniká.


V zahradě jsou rozmístěny slámové figury zvířat, které jsou od jara do podzimu součástí „pohádkové říše“
s vodním jezírkem a bylinkovou spirálou. Figury zvířat jsou velmi oblíbené u dětí. Jsou pevné, mohou na nich sedět a také je různě přemísťovat. V období Vánoc
je pod smrkem instalován slámový Betlém výtvarníka Jiřího Jedličky. Pan Jedlička naši zahradu navštívil a prostor se mu tak zalíbil, že se rozhodl pro nás vytvořit slámové figury Betléma.


Capartům se slámový Betlém očividně zalíbil.


Existují ještě dva takové Betlémy, v Praze na Hradčanech a na Vysočině v jeho rodišti. Také nás naučil technice slámování. V rámci Dnů Země byl v naší zahradě „Slámový festival“. Tato tvořivá manuální činnost se osvědčila i jako terapeutická metoda, která učí trpělivosti, obratnosti a spolupráci, např. prarodičů a vnoučat.

Rádi bychom založili tradici „Živého vánočního stromu“. Před Vánocemi je zde možno zakoupit vánoční stromečky v květináčích a můžete se pak zúčastnit společné výsadby do přírody.


Naše občanské sdružení navázalo spolupráci s Tyflo centrem Brno, které má rozsáhlou klientelu zrakově postižených občanů. Zahradu pravidelně navštěvují a cvičí zde speciální cvičení na špalcích. Mohou si projít variabilní hmatovou stezku, poznávat různé přírodniny a tvořit v rámci svého happateliéru. Pravidelně organizují své heppeningy. Někteří nevidomí, protože znají místo, navštěvují i akce pořádané pro širší veřejnost a integrují se tak přirozeně do občanského života.


Takto si nevidomí užívají prostředí zahrady.


V zahradě je postaven dřevěný altán, takže je zajištěna ochrana před nepřízní počasí. Máme vybudovanou masážní stezku na stimulaci nožní klenby. Na stezce se střídají různé materiály a tím se stimulace čidel v nohách rozšiřuje o trénink vnímání. Stezku rádi procházejí děti, senioři i nevidomí.


Tady se našlapuje velmi opatrně...


V zahradě nejsou parkové lavičky, ale špalky a fošny.
To umožňuje velkou variabilitu a různé uspořádání prostoru podle momentální potřeby a množství návštěv- níků. Máme postaveno kompostovací ekologické WC a upravujeme „hospodářský kout“ zahrady. Inspirací je pro nás permakulturní zahrada Rozmarýnku v Brně - Jundrově. S jejími pracovníky máme navázánu velmi dobrou spolupráci za jejichž odbornou pomoc a rady jsme velmi vděční. Pomohli nám  vybudovat jezírko a zřídit dvě kamenné spirály. Jedna je uvnitř zahrady a je osázena bylinkami. Druhá před vstupní bránou do zahrady je velmi oblíbená u dětí. Chtěli jsme ji celou osázet, ale její konečná úprava bude taková, aby v ní děti mohly běhat. Vstupní prostor zahrady byl upraven. Na jaře bude dokončena jeho konečná podoba. Také záhon dětí a rozárium je připraveno na další dosadbu.


V kamenné spirále se daří bylinkám...


Když rozkvetou dětmi vysazené růže...


Kamenná spirála před bránou z ptačí perspektivy.


Děti si ve spirále s nadšením zaskotačí...


Za ocenění naši činnosti jsme od roku 2011 držiteli této plakety.


Upozornění: ve znění autorského zákona České repub-
liky je fotograf jako autor snímku vlastníkem autorských práv. Použití fotografií je dovoleno pouze pro osobní neziskové aktivity. Užití nad tento rámec je možný jen
po dohodě s autorem.
Webové stránky Přírodní zahrady u smrku vytváří
a udržuje grafik Josef Hepp, telefon 530 313 731,
e-mail: josef.hepp@gmail.com.
Občanské sdružení Smrk